Menu

LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

29 maja 2019 - Dorośli, Dzieci, Młodzież, Zapowiedzi
LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

WAKACJE!!! A co, gdy dzieci się nudzą? U nas to niemożliwe! Zapraszamy na całodniowe warsztaty artystyczne wszystkie dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat.
Zadzwoń i zarezerwuj miejsce 👉 500 155 583
Zajrzyj na stronę:
www.naraznadwa.pl

REGULAMIN LETNICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH 2019
I. Organizator: Organizatorem Wakacyjnych Letnich Artystycznych jest Magdalena Handke Trener Głosu, ul. Krasińskiego 94/10 74-100 Gryfino, tel. 500 155 583.
II. Cel Letnich Warsztatów Artystycznych: Letnie Warsztaty Artystyczne zapewniają wypoczynek dla dzieci szkolnych. Letnie Warsztaty Artystyczne polegają na organizacji zajęć artystycznych, rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych oraz wycieczek.
III. Uczestnicy: Uczestnikiem Letnich Warsztatów Artystycznych może być dziecko w wieku 6-14 lat.
IV. Przebieg Letnich Warsztatów Artystycznych:

 1. Letnie Warsztaty Artystyczne trwają: I turnus – 1-5. 07. 2019r., II turnus – 8-12. 07. 2019r., III turnus – 15-19.07. 2019r. od poniedziałku do piątku według szczegółowego harmonogramu, który jest załącznikiem do regulaminu.
 2. Letnie Warsztaty Artystyczne odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców .
 3. Letnie Warsztaty Artystyczne odbywają się w budynku Domu Kultury „Wspólny Dom” przy ul. św. Marcina 2 w Szczecinie oraz poza tymi obiektami według szczegółowego planu Letnich Warsztatów Artystycznych.
 4. Organizator zapewnia wszelkie materiały oraz sprzęt niezbędne do przeprowadzenia Letnich Warsztatów Artystycznych, obiad, podwieczorek oraz napoje.
 5. Uczestnicy mogą przynosić własne napoje oraz kanapki w ramach II śniadania.
  V. Zapisy i opłaty:
 6. Zapisy na Letnie Warsztaty Artystyczne odbywają się do 30 czerwca 2019 roku (lub do wyczerpania miejsc) poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 500 155 583.
 7. Zapisów można dokonać tylko po wypełnieniu przez rodzica karty uczestnika oraz opłacie dokonanej na rachunek bankowy:
  Magdalena Handke
  IngBank Nr konta: 53 1050 1559 1000 0023 0605 3048 W tytule: imię i nazwisko uczestnika, termin, dopisek LWA
 8. UWAGA! W przypadku nieobecności dziecka na Letnich Warsztatach Artystycznych (nawet jeżeli nieobecność ta spowodowana jest chorobą) nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty. W wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszej konsultacji z organizatorem istnieje możliwość zmiany turnusu.
  VI. Odpowiedzialność Organizatora:
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez dzieci w czasie Letnich Warsztatów Artystycznych oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez inne dzieci. Za powyższe odpowiadają rodzice.
 10. Organizator zaleca, aby uczestnicy nie przynosili na Letnie Warsztaty Artystyczne cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (biżuteria, telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach, gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku małej liczby chętnych.
 13. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
  VII. Ochrona danych osobowych
  W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119,
  s.1), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach osobom, których te dane dotyczą. Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Magdalena Handke Trener Głosu, ul. Krasińskiego 94/10 74-100 Gryfino, tel. 500 155 583
  Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  a) W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji podpisanej umowy
  b) w celu zatrudnienia pracowników
  c) gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
  VIII. Odpowiedzialność instruktorów/wychowawców:
 14. Instruktor ma obowiązek zapoznać się z kartami uczestników Letnich Warsztatów Artystycznych.
 15. Instruktor ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, pilnowania uczestników i niepozostawiania ich bez opieki. Sprawowania opieki w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych. Na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia.
 16. Instruktor ma obowiązek poszanowania godności każdego uczestnika Letnich Warsztatów Artystycznych.
  IX. Odpowiedzialność rodziców:
 17. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć na miejsce zbiórki określone w harmonogramie i informowania o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia.
 18. Rodzice są odpowiedzialni za wyposażenie dziecka w odpowiedni strój i sprzęt zaznaczone w szczegółowym planie Letnich Warsztatów Artystycznych.
 19. W przypadku zapisania dziecka z zaburzeniami ruchowymi lub zaburzeniami interakcji społecznej rodzic zobowiązuje się do zapewnienia dodatkowej opieki nad dzieckiem i poniesienia kosztów biletów wstępu opiekuna we własnym zakresie
 20. W przypadku braku poinformowania o zaburzeniach wymienionych w punkcie VIII/3 dziecko zostanie skreślone z listy uczestników Letnich Warsztatów Artystycznych bez zwrotu opłaty.
  X. Odpowiedzialność uczestników:
 21. Uczestnicy mają prawo do udziału w Letnich Warsztatach Artystycznych podczas dni, na które zostali zapisani oraz uzyskania niezbędnej pomocy od instruktorów/wychowawców.
 22. Uczestnicy mają obowiązek wykonywać polecenia instruktorów/wychowawców, przestrzegać regulaminu, dbać o czystość i porządek, przestrzegać zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę. Okazywać szacunek wychowawcom oraz innym uczestnikom, dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach.
 23. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
 24. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i niewykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: upomnienie przez wychowawcę, zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych.

Jedna myśl nt. „LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Iwona Faj

REGULAMIN LETNICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH 2019
I. Organizator: Organizatorem Wakacyjnych Letnich Artystycznych jest Magdalena Handke Trener Głosu, ul. Krasińskiego 94/10 74-100 Gryfino, tel. 500 155 583.
II. Cel Letnich Warsztatów Artystycznych: Letnie Warsztaty Artystyczne zapewniają wypoczynek dla dzieci szkolnych. Letnie Warsztaty Artystyczne polegają na organizacji zajęć artystycznych, rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych oraz wycieczek.
III. Uczestnicy: Uczestnikiem Letnich Warsztatów Artystycznych może być dziecko w wieku 6-14 lat.
IV. Przebieg Letnich Warsztatów Artystycznych:
1. Letnie Warsztaty Artystyczne trwają: I turnus – 1-5. 07. 2019r., II turnus – 8-12. 07. 2019r., III turnus – 15-19.07. 2019r. od poniedziałku do piątku według szczegółowego harmonogramu, który jest załącznikiem do regulaminu.
2. Letnie Warsztaty Artystyczne odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców .
3. Letnie Warsztaty Artystyczne odbywają się w budynku Domu Kultury „Wspólny Dom” przy ul. św. Marcina 2 w Szczecinie oraz poza tymi obiektami według szczegółowego planu Letnich Warsztatów Artystycznych.
4. Organizator zapewnia wszelkie materiały oraz sprzęt niezbędne do przeprowadzenia Letnich Warsztatów Artystycznych, obiad, podwieczorek oraz napoje.
5. Uczestnicy mogą przynosić własne napoje oraz kanapki w ramach II śniadania.
V. Zapisy i opłaty:
1. Zapisy na Letnie Warsztaty Artystyczne odbywają się do 30 czerwca 2019 roku (lub do wyczerpania miejsc) poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 500 155 583.
2. Zapisów można dokonać tylko po wypełnieniu przez rodzica karty uczestnika oraz opłacie dokonanej na rachunek bankowy:
Magdalena Handke
IngBank Nr konta: 53 1050 1559 1000 0023 0605 3048 W tytule: imię i nazwisko uczestnika, termin, dopisek LWA
5. UWAGA! W przypadku nieobecności dziecka na Letnich Warsztatach Artystycznych (nawet jeżeli nieobecność ta spowodowana jest chorobą) nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty. W wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszej konsultacji z organizatorem istnieje możliwość zmiany turnusu.
VI. Odpowiedzialność Organizatora:
1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez dzieci w czasie Letnich Warsztatów Artystycznych oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez inne dzieci. Za powyższe odpowiadają rodzice.
2. Organizator zaleca, aby uczestnicy nie przynosili na Letnie Warsztaty Artystyczne cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (biżuteria, telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach, gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku małej liczby chętnych.
5. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
VII. Ochrona danych osobowych
W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119,
s.1), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach osobom, których te dane dotyczą. Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Magdalena Handke Trener Głosu, ul. Krasińskiego 94/10 74-100 Gryfino, tel. 500 155 583
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji podpisanej umowy
b) w celu zatrudnienia pracowników
c) gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
VIII. Odpowiedzialność instruktorów/wychowawców:
1. Instruktor ma obowiązek zapoznać się z kartami uczestników Letnich Warsztatów Artystycznych.
2. Instruktor ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, pilnowania uczestników i niepozostawiania ich bez opieki. Sprawowania opieki w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych. Na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia.
3. Instruktor ma obowiązek poszanowania godności każdego uczestnika Letnich Warsztatów Artystycznych.
IX. Odpowiedzialność rodziców:
1. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć na miejsce zbiórki określone w harmonogramie i informowania o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia.
2. Rodzice są odpowiedzialni za wyposażenie dziecka w odpowiedni strój i sprzęt zaznaczone w szczegółowym planie Letnich Warsztatów Artystycznych.
3. W przypadku zapisania dziecka z zaburzeniami ruchowymi lub zaburzeniami interakcji społecznej rodzic zobowiązuje się do zapewnienia dodatkowej opieki nad dzieckiem i poniesienia kosztów biletów wstępu opiekuna we własnym zakresie
4. W przypadku braku poinformowania o zaburzeniach wymienionych w punkcie VIII/3 dziecko zostanie skreślone z listy uczestników Letnich Warsztatów Artystycznych bez zwrotu opłaty.
X. Odpowiedzialność uczestników:
1. Uczestnicy mają prawo do udziału w Letnich Warsztatach Artystycznych podczas dni, na które zostali zapisani oraz uzyskania niezbędnej pomocy od instruktorów/wychowawców.
2. Uczestnicy mają obowiązek wykonywać polecenia instruktorów/wychowawców, przestrzegać regulaminu, dbać o czystość i porządek, przestrzegać zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę. Okazywać szacunek wychowawcom oraz innym uczestnikom, dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach.
3. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
4. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i niewykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: upomnienie przez wychowawcę, zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial